مسبی

منتخبی از جملات قصار امیرالمومنین حضرت علی (ع)

نویسنده: شیگیل
7 آذر 92 ساعت 23:39
منتخبی از جملات قصار امیرالمومنین حضرت علی (ع)
اگر به این شمشیرم بر بینى مؤ من زنم که با من دشمن شود، دشمن نشود و اگر همه جهان را به کام
منافق ریزم که با من دوستگردد، دوستنگردد. و این ، از آنروست، که حکم خداى بر زبان پیامبر
امى (صلى الله علیه و آله ) گذشتکه فرمود یا على ، مؤ من تو را دشمن نشود و منافق دوستنگرد

پاکدامنى ، زیور بینوایى استو سپاسگزارى ،
آرایشتوانگرى است.


در یکى از عیدها فرمود :
عید از آن کسى استکه روزه اشپذیرفته شده و نمازشرا پاداش
داده اند. هر روزى ، که در آن روز، خدا را معصیتنکنى ، تو را روز
عید است.

چون عقل به کمال باشد، سخن اندکگردد.

روزگار بدنها را فرسوده سازد و آرزوها را تازه گرداند و مرگرا
نزدیکو امیدها را دور کند. هر که بر آن ظفر یابد به رنج افتد و هر که
از دستش بدهد، سختى کشد.

هر که خود را پیشواى مردم خواهد، باید که پیشاز ادب کردن دیگران به
ادب کردن خود پردازد و باید که ادب کردن دیگران به کردار باشد، نه به
گفتار. کسى که آموزگار و ادب کننده خویشاست، سزاوارتر به تعظیم است،
از آنکه آموزگار و ادب کننده مردم است.

هر چه شمردنى استبه پایان رسد و، هر چه چشم
به راه آن هستى ، فرا مى رسد.

شما را به پنج چیز وصیتمى کنم که براى به دستآوردن آنها اگر بر شتر سوار شوید و تند
بتازید، شایسته استهیچ یکاز شما جز به پروردگار خود امید نبندد و از چیزى جز گناه خود
نترسد و اگر چیزى که از او پرسند که نداند از گفتن (نمى دانم ) شرمنده نباشد و از آموختن
چیزى که نمى داند، ننگنداشته باشد. بر شما باد به شکیبایى ، زیرا شکیبایى نسبتبه ایمان
چون سر استنسبتبه بدن ، در بدنى که سر نباشد، خیرى نیست. همچنین استدر ایمانى
که با شکیبایى تواءم نباشد.

ابو جعفر، امام محمد باقر (علیه السلام ) از آن حضرت حکایتکند که فرمود :
بر روى زمین مردم را از عذاب خدا، دو چیز مایه امان بود یکى از آن دو برداشته شد و دیگرى برجاست
آنرا بگیرید و بدان تمسکجویید.
آن امان که برداشته شد رسول الله (صلى الله علیه و آله ) بود. و آن امان که برجاى ماند، استغفار است.
خداى تعالى فرماید (تا آنگاه که تو در میانشان هستى ، خدا عذابشان نکند و تا آنگاه که از خدا آمرزش
مى طلبند خدا عذابشان نخواهد کرد)

هر که رابطه میان خود و خدا را نیکو سازد، خداوند نیز، رابطه او را با
مردم نیکو سازد. و هر که کار آخرت خود را به صلاح آورد، خداوند،
کار دنیایشرا به صلاح آورد و هر که اندرز دهنده خود باشد از سوى
خدا براى او نگهبانى بود.

هنگامى که کسى او را رویاروى مى ستود، چنین فرمود :
بار خدایا، تو از من به خودم داناترى و من خود را بهتر از ایشان مى شناسم .
بار خدایا، مرا بهتر از آن دار که اینان مى پندارند و گناهانى را که اینان
نمیدانند، براى من بیامرز.

منبع: رضا قمی
لطفا رای دهید (0 رای)
امتیاز دهی به مقالهنظرات   (0 نظر)
مرتب سازی بر اساس:

 
ثبت نظر:
شما می توانید درباره منتخبی از جملات قصار امیرالمومنین حضرت علی (ع) نظر دهید یا سوال بپرسید:
نام و نام خانوادگی:
کلمات کلیدی: علی ، امام ، حضرت ، سخنان ، احادیت ، جملات ، قصار ، داستان ،