مسبی
آموزش توابع مالي دراكسل-تابعfv

آموزش توابع مالي دراكسل-تابعfv

ویرایش: 1392/2/17
نویسنده: ووکس
چت با صاحب مقاله: ووکس

FV
براي محاسبه مقاديرآينده سرمايه گذاري ها ازاين تابع استفاده مي شودوفرم كلي آن به صورت زيراست:
([FV(rate,nper,pmt,[pv],[type=
نرخ بهره دريك دوره Rate
تعدادكل دوره هاي پرداخت nper
پرداخت وجه جهت سپرده Pmt
موجودي فعلي pv
0انتهاي دوره-1ابتداي دوره type

نكات
1-ارزش فعلي پرداختها درصورتي كه مشخص نگردد،پيش فرض آن صفراست.
2-درقسمت نوع پرداختهادرصورتي كه پرداخت دراول دوره صورت گيردباعدد1،درصورتي كه پرداخت درپايان دوره صورت گيردباعدد0ودرصورتي كه هيچ عددي تايپ نشودپيش فرض0 پايان دوره مي باشد.
3-درقسمت پرداخت وجه جهت سپرده،اگردرهردوره پرداخت صورت گيردازعددمنفي(-)
درغيراين صورت ازعدد(+)استفاده مي گردد.
مثال:ميخواهيم مبلغ2000رادريك بانك به عنوان سپرده وبصورت ماهانه واريزكنيم،درصورتي كه نرخ سودبانك20%موجودي در6ماه و12ماه آينده خودرابه صورت زيربدست مي آوريم:
نرخ20%براي 1سال است وچون دوره زماني اين مثال ماهيانه است برعدد12تقسيم ميشود.
FV(c5/12,c6,c4,c7,c8)= $41,098,614,763,245,200=
ميزان سودواصل موجودي در6ماه

FV(c5/12,c6,c4,c7,c8)= $849,645,943,389,235,000,000,000,000,000 =
ميزان سودواصل موجودي در12ماه

دراين مثال پارامترهاي تابع ازسلولهاخوانده شده اندوميتوانيم محاسبات جديدراباتغييرمقاديرهركدام ازسلولهاانجام داد.درصورتي كه پارامترهاي ورودي تابع رادرفرمول واردميكرديم،براي تغييربايدفرمول راتغييرمي داديم
منبع:
ع.افرند
امتیاز دهی به مقالهنظرات   (0 نظر)
مرتب سازی بر اساس:

 
ثبت نظر:
شما می توانید درباره آموزش توابع مالي دراكسل-تابعfv نظر دهید یا سوال بپرسید:
نام و نام خانوادگی:
کلمات کلیدی: تابعfv ، نرخ بهره ، مثال فرمول نويسي ، سرمايه گذاري ، سودماهانه ، آموزش اكسل2010 ، آموزش كامل توابع مالي ، پرداخت