مسبی
استانداردهاي حسابرسي

استانداردهاي حسابرسي

ویرایش: 1391/11/3
نویسنده: غفور
چت با صاحب مقاله: غفور
بخش 24 : مسئوليت حسابرس در ارتباط با تقلب ،اشتباه در حسابرسي صورت هاي مالي
( تجديد نظر شده 1384 )
کليات
1- هدف اين بخش : ارائه استانداردها ، راهنمائي هاي لازم درباره مسئوليت حسابرس در ارتباط با تقلب ، اشتباه در حسابرسي صورت هاي مالي است .
محور اين بخش : مسئوليت حسابرس درباره تقلب ، اشتباه
مسئوليت اصلي اين بخش : پيشگيري ، کشف تقلب ، اشتباه به عهده مديريت واحد مورد رسيدگي
2- حسابرس هنگام برنامه ريزي ، اجراي روش هاي حسابرسي ، ارزيابي ، گزارشگري نتايج حاصل بايد خطر وجود تحريف با اهميت در صورت هاي مالي را که از تقلب ، اشتباه ناشي مي شود در نظر گيرد .
تقلب ، اشتباه ، ويژگي هاي آن :
3- تعريف اشتباه : هر گونه تحريف سهوي در صورت هاي مالي ( شامل حذف يک مبلغ يا يک مورد افشاء )
مثال 1 – اشتباه در گردآوري يا پردازش اطلاعات مبناي تهيه صورت هاي مالي
مثال 2- برآورد حسابداري ناشي از ناديده گرفتن يا تفسير نادرست حقايق
مثال 3- اشتباه در به کارگيري استانداردهاي حسابداري مرتبط با اندازه گيري ، شناسائي ، طبقه بندي ، ارائه يا افشاء
4- (الف) تعريف تقلب
(ب) تعريف تقلب مديران
(ج) تعريف تقلب کارکنان
توضيح الف : هر گونه اقدام عمدي يا فريبکارانه يک يا چند نفر از مديران ، کارکنان يا اشخاص ثالث ، براي برخورداري از يک مزيتي ناروا يا غير قانوني
توضيح ب : تقلبي که با دخالت يک يا چند نفر از مديران واحد مورد رسيدگي رخ مي دهد .
توضيح ج : تقلبي که تنها توسط کارکنان واحد مورد رسيدگي صورت مي پذيرد .
تذکر : در هر دو مورد ب ، ج ممکن است تباني با اشخاص ثالث خارج از واحد مورد رسيدگي نيز وجود داشته باشد .
5- حسابرس در بررسي تقلب دو نوع تحريف عمدي را مدنظر دارد :
الف) تحريف ناشي از گزارشگري مالي متقلبانه
ب) تحريف ناشي از سوء استفاده از دارايي ها
(الف) تحريف ناشي از گزارشگري مالي متقلبانه : با تحريف يا حذف مبالغ يا موارد افشاء از صورت هاي مالي به عمد ، به منظور فريب استفاده کنندگان صورت هاي مالي صورت مي پذيرد ، شامل :
مثال 1- فريبکاري از قبيل سندسازي ، دستکاري يا تغيير سوابق حسابداري يا مدارک پشتوانه تهيه صورت هاي مالي
مثال 2- ارائه نادرست يا حذف عمدي رويدادها ، معاملات يا ساير اطلاعات با اهميت در صورت هاي مالي
مثال 3- به کارگيري نادرست استانداردهاي حسابداري
(ب)
6- نوع ديگري از تقلب سوءاستفاده از دارائي ها شامل سرقت دارائي هاي واحد مورد رسيدگي است ( اختلاس دريافت ها ، سرقت دارائي هاي ثابت مشهود يا نامشهود يا پرداخت وجه نقد از بابت کالا ، خدماتي که دريافت نشده است )
7- وجه تمايز بين تقلب و اشتباه : تقلب ، برخلاف اشتباه ، عمدي است معمولا با کتمان آگاهانه حقايق همراه است .
8- مسئوليت مديريت :
الف – مسئوليت اصلي پيشگيري ، کشف تقلب ، اشتباه با مديريت واحد مورد رسيدگي است .
مديران براي انجام اين مسئوليت پيشگيري ، کشف تقلب ، اشتباه بايد موارد زير را مورد رسيدگي قرار دهند :
- ايجاد جو مناسب
- ايجاد ، حفظ فرهنگ درستکاري ، ارزش هاي والاي اخلاقي
- برقراري کنترل هاي مناسب ( کنترل هاي مالي ، کنترل هاي مربوط به رعايت قوانين ، کنترل هاي هشدار دهنده خطر )
ب – از ديگر مسئوليت هاي مديريت واحد مورد رسيدگي اطمينان يافتن در مورد درستي سيستم هاي حسابداري ، گزارشگري مالي ، ايجاد محيط کنترلي ، اتخاذ سياست ها ، روش هاي لازم براي اطمينان از اداره منظم واحد مورد نظر است .
مسئوليت حسابرس :
9- هدف حسابرسي صورت هاي مالي اين است که حسابرس بتواند درباره انطباق صورت هاي مالي تهيه شده ، از تمام جنبه هاي با اهميت ، با استانداردهاي حسابداري اظهار نظر کند . اگرچه حسابرسي مي تواند عاملي بازدارنده محسوب شود ، اما مسئوليت پيشگيري از تقلب ، اشتباه با حسابرس نيست ، نمي تواند باشد .
محدوديت هاي ذاتي حسابرسي :
10- حسابرس نمي تواند اطمينان قطعي حاصل کند که تحريف هاي با اهميت در صورت هاي مالي ، کشف خواهد شد بلکه تنها مي تواند از کشف با اهميت در صورت هاي مالي ، اطمينان معقولي به دست آورد .
از جمله محدوديت هاي حسابرس به کارگيري قضاوت ، استفاده از رسيدگي نمونه اي ، محدوديت هاي ذاتي سيستم کنترل داخلي ، ماهيت شواهد در دسترس حسابرس که اکثرا متقاعد کننده هستند نه قطعي .
11- از آن جا که براي کتمان تقلب از طرح هاي پيچيده ، سازمان يافته اي استفاده مي شود خطر کشف نشدن تحريف هاي با اهميت ناشي از تقلب ، به مراتب بيش از خطر کشف نشدن تحريف هاي با اهميت ناشي از اشتباه است .
تذکر : روش هاي حسابرسي که براي کشف يک اشتباه موثر است ممکن است براي کشف تقلب بي اثر باشد .
12- علاوه بر اين ، خطر اين که حسابرس تحريف با اهميت ناشي از تقلب مديران را کشف نکند بيش از تقلب کارکنان است چون مديران اغلب در موقعيتي هستند که فرض بر درستکاري آنان مي باشد ، قادرند روش هاي کنترل داخلي مقرر را زير پا گذارند . براي مثال مي توان به وادار کردن زيردستان به ثبت نادرست يا پنهان کردن معاملات اشاره کرد .
خطر حسابرسي :
13- تعريف خطر حسابرسي :
يعني خطر اين که حسابرس نسبت به صورت هاي مالي حاوي تحريف با اهميت نظر حرفه اي نامناسب اظهار کند . چنين تحريفي مي تواند از تقلب يا اشتباه ناشي شود . به عبارت ديگر يعني احتمال اينکه تحريف با اهميتي در صورت هاي مالي وجود داشته باشد ، حسابرسان با روش هاي رسيدگي خود آن را کشف نکنند.
بخش هاي مختلف خطر حسابرسي :
1- خطر ذاتي
2- خطر کنترل
3- خطر عدم کشف
تعريف خطر ذاتي : خطر ذاتي عبارت است از رخ دادن يک اشتباه يا تحريف با اهميت در مانده يک حساب يا گروه معاملات ، با فرض اينکه براي آن ، کنترل داخلي وجود نداشته باشد.
تعريف خطر کنترل : خطر کنترل عبارت است از احتمال رخ دادن يک اشتباه يا تحريف با اهميت در مانده يک حساب يا گروه معاملات ، با فرض اينکه ساختار کنترل داخلي شرکت نتواند از وقوع آن ها جلوگيري يا به موقع آن ها را کشف کند. هر چه کنترل داخلي جامع تر ؛ کامل تر باشد خطر کنترل پايين تر ارزيابي خواهد شد.
تعريف خطر عدم کشف : خطر عدم کشف عبارت است از احتمال خطر اينکه روش هاي رسيدگي حسابرسان سبب شود به اين نتيجه برسند که اشتباه يا تحرف با اهميتي در مانده حساب مورد رسيدگي يا گروهي از معاملات وجود ندارد ، در حاليکه حساب مذبور در واقع داراي اشتباه يا تحريف با اهميت است.
14- حسابرس بايد بر اساس برآورد خطرهاي ذاتي ، کنترل آزمون هاي محتوا را به گونه اي طراحي کند که خطر عدم کشف تحريف هاي با اهميت ناشي از تقلب ، اشتباه در صورت هاي مالي را به سطح قابل قبولي کاهش دهد .
منبع:
اطلاعات شخصي
امتیاز دهی به مقالهنظرات   (0 نظر)
مرتب سازی بر اساس:

 
ثبت نظر:
شما می توانید درباره استانداردهاي حسابرسي نظر دهید یا سوال بپرسید:
نام و نام خانوادگی:
کلمات کلیدی: حسابرس ، اشتباه ، استاندارد ، صورت مالي ، مديريت ، گزارش گيري