مسبی
سخنانی ناب از کورش بزرگ در مقام یک پدر

سخنانی ناب از کورش بزرگ در مقام یک پدر

ویرایش: 1394/2/1
نویسنده: discovery

 • ·         ای پسر من نیکو کار باش نه بدکار زیرا زندگانی انسان جاودان نیست و هیچ چیز از کردار نیک لازمتر نمی باشد.
 • ·         دختر شرمگین را دوست بدار و او را به مرد هوشیار و دانایی به عروسی ده زیرا مرد دانا و هوشیار مانند زمین نیکی است که چون تخم در آن بکارند حاصل نیک و فراوان از آن به عمل آید.
 • ·         با زن فرزانه و شرمگین عروسی کن و او را دوست بدار و خود برای خود زن انتخاب کن و زن دیگری را فریب مده تا روانت گناه کار نگردد.
 • ·         نسبت به پدر و مادر خود فرمانبردار باش زیرا مرد تا پدر و مادرش زنده اند مانند شیری است که آسوده در بیشه غنوده و از هیچ کس بیم ندارد.
 • ·         اگر تو را فرزندی است به مدرسه بفرست و به تحصیل علم بگمار زیرا علم و دانش چشم روشن است.
 • ·         دشمن کهنه را دوست نو مساز زیرا دشمن کهنه مانند مار سیاه است که بعد از صد سال انتقام را فراموش نکند.
 • ·         زن و فرزند خود را از تحصیل علم باز مدار تا غم و اندوه به تو نرسد و پشیمان نشوی .
 • ·         اگر چه شناوری به خوبی دانی ولی زیاد در آب مرو تا غرق نشوی .
 • ·         فرومایه را اعتنا مکن و شخص محترم را در پایه اش پاداش رسان .
 • ·         مردم دارای همان خویی هستند که از زمان شیر خوارگی خود کسب نموده اند.
 • ·         آچه بر خود نیک ندانی به دیگران نیز نیک نشمار با دوستان به یگانگی برخورد کن .
 • ·         مردی را به دامادی خود برگزین که نیکخو ، درست و دانا باشد, اگر بسیار مسکین است بسیار عیب نیست مال و مکنت از یزدان برسد .
 • ·         با مرد بدکار هم راز مشو  ؛ با مرد خشمگین همراه مشو ؛ با مست هم خوراک مشو ؛  با فرومایه مشورت مکن  ؛


منبع:

http://www.asemoni.com/culture/elders-speechs/100-words-of-pure-cyrus

امتیاز دهی به مقاله
سخنانی ناب از کورش بزرگ در مقام یک پدر
سخنانی ناب از کورش بزرگ در مقام یک پدر
نظرات   (0 نظر)
مرتب سازی بر اساس:

 

ثبت نظر:

شما می توانید درباره سخنانی ناب از کورش بزرگ در مقام یک پدر نظر دهید یا سوال بپرسید:

نام و نام خانوادگی:

 

کلمات کلیدی: کورش بزرگ ، پدر ، سخن ، نیکوکاری ، مرد هشیار ، دختر شرمگین ، زن و فرزند ، فرومایه ، مردم داری ، یزدان ، مرد بدکار ، مست ، هم خوراک