مسبی
نام های کردی

نام های کردی

ویرایش: 1392/9/8
نویسنده: شیگیل
در زیر نام های کردی ومعانی و القابشان را برایتان نوشتیم
لطفا به ما امتباز بدهید

ئازاده: اصيل /وارسته
ئازادان: نام يکی از بزرگان دوره ساسانی
ئازر: نام قديمی کوهستان ساسون در ترکيه
ئازرم: حيا / شرم
ئازور: کوهی در اطراف در ياچه وان ترکيه که اکنون ساسون نام دارد
ئازيتا: دختر پادشاه ماد/مادر کورش
ئازين: زينت
ئاژال: سبزه/ گياه
ئاژه نگ: نام درختی
ئاژين: ريز/روان ساختن
ئاسا: ساده / معمولی/مانند
ئاسالان: بهاران
ئاسايش: راحتی
ئاسک: اهو/اسکه
ئاسکول: غزال
ئاسکه: اهو
ئاسکی: اهو
ئاسو: افق
بابان: خاندان/يکی از خاندان معروف
بابونه: گياهی بهاری با بوی خوش
بابه ت: روا/شايسته/متناسب
بابه ک: نژاد/تيره
با به ک: امين/استوار
بابه کان: لقب اردشير پاپکان بنيانگذار شاهنشاهی ساسانی
با تينوک: گل سرخ
با جيلان: باژ يلان/عشير ه از کردها
باخان: با غها
بارام: ستاره مريخ/يکی ز شاهان ماد
بارزان: ايل / منطقه ای از کردستان
بارمان: نام پهلوانی تورانی
با ريسان: قبيله ای از کردهای کو هستان
بازان: به زرتشتی که مسلمان شده گفته می شود
بازوه ر: پر نده ای است
بازيار: بازپرس/باز دارنده
بازيان: نام محلی در کر دستان
باژ يلان: باجيلان/نام قبيله ای از کردها
با ستينک: غنچه گل تازه شکفته
با سکار: قدرتمند
با شوان: نام کوهی در بانه
با شار: مقاومت
با لا به رز: بلند قد
با له وان: نو عی پرنده شکاری
بامشاد: يکی از نوادگان در بار ساسانی
باوه ر: مرز بين دو مزرعه/جويبار مو قتی
با وه ند: اصيل
با وين: يکی از قبايل کرد
باهور: باد سخت
برزو: دلير
بر وا: باور/تصديق
بروسکه: جرقه
بريقه: شوق
بر يوان: نام يکی از قبايل کرد خراسان
بز وين: محرک
بژ وار: سر سبز
بژ ول: مژده/مژدگانی
بژ وين: سر سبز/سبزه زار
بژيو: قوت / روزی
بنتا: نو نهال
بنو شه: بنفشه
بوار: محل عبور در رود خانه
بوبان: نام منطقه ای در کردستان
بوروا: باور /تصديق
بوژان: رشد کردن
بو ژانه: گل خوشرنگ که بوی خوشی ندارد
بو نخوش: خو شبو
به هار: عروس
به بيونه: با بونه
به تاو: روان / سريع
به تين: با قدرت/نيرومند
به خته ور: خوشبخت
به ختيار: صاحب اقبال
به خشا: بخشنده
به خشين: بخشيدن
به رام: خوشبو
به رامه: خوشبو
بر وا: يقين/ايمان/ باور
به رتاو: افتاب
به ردل: محبوب/عزيز/صبحانه
به ر زان: بلنديها/نام قبيله ای در کردستان
به رزاو: ابشار/مد دريا
به رزو: شکوه و عظمت
به رزه ک: سکو/جای بلند
به رزين: منبر/نام يکی از رهبران
به رکو: تو شه و زاد/نقطه مقابل پاشکو
به روار: کوهستانی در منطقه کردستان
به رهه م : ميوه/ثمر
به ريز: ارجمند
به ژوار: نوعی درخت سخت
به ستام: نام دهی در کردستان
به ستو ره: جويبار
به سوز: شاد/خوشحال
به فران: پاک /سفيد مانند برف
به فراو: جويی که از ذوب شدن برف درست شده
به فرين: پر برف/برف مانند
به فه ر: مبارک/برف
به لار: طناز
به لين: قول /وعده
به نا: گياهی خوردنی
به ناز: نازه نين/طناز
به ناو: معروف/مشهور
به نه وش: گل بنفشه
به هار: بهار
به هرام: ستاره مريخ/يکی از شاهان ساسانی
به هرک: درياچه
به هارات: گياهی خوشبو
س: گياهی خو شبو
کاله: نو ر س
کا مران: خو شبخت
کا مره وا: کا مياب
کا مياب: کا مروا
کا ميار: ارزو مند
کانی: چشمه
کاوه: کاوه منسوب به کاوه اهنگر
کا وان: انقلاب بزرگ /سخره سنگی
کا ويار: کو هنورد/نگهبان کوه
کريشه: نوعی پارچه
کلارا: نام کوهی در اطراف پنجوين عراق
کو چه ر: مهاجر
کوردستان: نام سرزمينی ايرانی که شامل ترکيه و عراق می باشد
کوردو: نام باستانی در باره کردها
کورده: خطاب به يک کرد
کوسار: کوهستان
کو يار: همراه سفر در کوه
که ژال: زيبا/زيبا روی
که ژان: کوهها
که ژو: سفيد پوست
که ژين: ابريشم
که وی: کوه برفی
که و يار: حامی و نگهبان
که هيا: کد خدا
که يا نوش: کيانوش
کيا: پادشاه با قدرت
کی وار: گياه خاردار
که يوان: ستاره زحل
کيو سان: کو هستان
کيو مه رز: لقب ارش پهلوان نامدار
کيو مه رس: نام نخستين پادشاه پيشدادی ايرانی کرد
گزينگ: اخرين و اولين زرده افتاب/نام اتشکده بزرگ کردها
گزيزه: نوعی گل
گلاله: طرح /نقشه
گليار: گل انار
گو وه ند: شادی /عروسی
گو ده رز: نام يکی از فرزندان کاوه اهنگر
گوران: نام يکی از طوايف کرد
گولاله: نام گلی
گولارا: گل ارا
گو لان: گلها/نخستين ماه بهاری در کردی
گو لباخ: گل باغچه
گو لبه هار: گل بهار
گو لچه ن: گل انار
گو لپه ر: گل پر
لاوين: قبيله ای از کردها/نوازش دهنده
ليلا: دختر کيقباد که در ٣ سالگی مرد
ليو ال: لب لعل
ماران: ييلاقی در اورامان
مارتيا: نام سردار ايلامی طبق نبشته سنگ بيستون
ماردين: نام منطقه وشهری در ترکيه
ماريا: پهلوانان و جنگاوران قوم ميتانی کرد را ماريا می گفتند
مارين: نام گياهی که فقط در کوهستان ها می رويد
ما رينه: يکی از اثار باسنانی در ترکيه
ما زيار: سردار ماد در لشکر کورش
ما ژ ده ک: نام پيامبر ايرانی در دوره ساسانی
ماسا: ماه اسا
مامز: اهو
مانا: نام دولتی در ماد/ نام خداوند بزرگ
ما نو شا: اب خوردن/ما نوش
ماندانا: دختر اژ ديد هاک که مادرش کورش بود
ما نوش: ماه نوش
ماهر و: رخ همچون ماه
ماه شه ره ف: ماهشرف/ نام همسر خسرو خان والی اردلان که شاعر بر جسته ای نيز بود
ما هور: تابناک
مر وا ری: مرواريد/سنگی است قيمتی
مروف: انسان
مزدا: بزرگ
مو ژده: نويد/مژده
مه ترا: باران
مه ر جان: سنگی قيمتی سرخ رنگ
مه ر دو خ: خدای باستانی بابل
مه رينا: نام روستايی
منيژه: محراب
منو چهر: پيشداوری
مژ گان: مژگان خبر
مه رام: هدف / مقصود
مه ستانه: سر خو ش
مه ژير: مهاجر
مه ستور: مست دارای شرم و حيا
مه کين: محبوب/با نمک
مه لان: پر نده
مه نو شان: نام حاکمی که از طرف کيخسرو منصوب شده
مه ها: بزرگ/ عظيم
مه هتاب: مهتاب
مه هشيد: مهتاب
مه هناز: مهناز
مه هين: بزرگ
مه يلان: ارزو
ميترا: الهه عهد و پيمان / الهه نور و دادگستری ايرانيان باستان
ميخه ک: ميخک
ميد يا: سر زمين ماد و نام سلسله ماد
ميلاد : دانش اموز /شاگرد/تولد
ميهران: صاحب فضل و کمالات
ناری: نام تر ا نه ای
نا ريا: قاصد/ پيک
نازار: پر ناز
نا زاف: شاداب
ناز په ری: نام بهرام گور
نازدار: کسی که نازش خريدار دارد
نا ز نين: دلربا
نازی: نازنين
نا زيلا: ناز يلی
نا سکی: نازک
نا سيار: اشنا
نانا: خدای جنگ در ميان اقوام باستانی
نا هيد: گياهی مانند ستاره /ستاره
نشتمان: وطن
نو شان: نو شيدن
نوش ئا فه رين: نوشافرين
نگين: شانس /بخت/نگين
نگار: بت/معشوق
نو شيار: نو شاننده
نو شين: گوارا/نو شيدن
نو شينه: گوارا
نو و سه ر: نو يسنده
نه به ز: خستگی ناپذير
نه چيره وان: شکارچی
نه خشين: پر نقش و نگار
نه رمين: رعنا قامت
نه ر گس: گل نر گس
نه سا: زمين و محل افتاب نگير
نه سته ره ن: نام گلی
نه سرين: گل نسرين
نه شميل: دلربا/خوش اندام
نه کيسا: چنگ زن و موسيقی دان خسرو پرويز
نه مام: نهال
نه به ر: تازه رسيده
نه و رو ز: نخستين روز بهاری/عيد باستانی
نيار: هنر پيشه
نياز: هدف
نيان: غرس کردن/نهادن
نير گس: نام گلی نيلی رنگ
نيشا: نشانه
نيکسار: نام منطقه ای در نزديکی سيواس ترکيه
نيگار: بت/ دوست داشتن
نيلو فه ر: نام گلی است نيلی رنگ
نيلو: همان نيلو فر است از روی دوست داشتن می گو يند
نسيم: باد/ نام بادی است بهاری
نويد: مژده
ورشه: درخشش /براق
و نه و شه: بنفشه


منبع: رضا قمی
امتیاز دهی به مقالهنظرات   (1 نظر)
مرتب سازی بر اساس:


سمیه قادرزاده (19:25   1392/9/7)

بژی براستی کد: 710


 
ثبت نظر:
شما می توانید درباره نام های کردی نظر دهید یا سوال بپرسید:
نام و نام خانوادگی:
کلمات کلیدی: معرفی ، نام های ، کردی ، اصیل ، قدیمی ، معنی ، لقب ، زیبا ،