مسبی
چگونه مدی تی شن کنیم

چگونه مدی تی شن کنیم

ویرایش: 1392/8/30
نویسنده: شیگیل
مديتيشن روشي است براي آوردن شما تا سرحد خرد و نيز يك روش پريدن است .مراقبه در نهايت با شيوه هاي بي خردانه
سروآار دارد
سه اصل مهم هنگام مديتيشن
در هنگام مديتيشن از هر گونه تمرآز ذهني بپرهيزيد و آرامش داشته باشيد. دوم اين آه هر چه در درون تان اتفاق مي افتد را بدون هيچ دخالتي فقط نگاه آنيد. و سوم آن آه هيچ گونه قضاوتي دربارة آن چه در درون شما اتفاق مي افتد، انجام ندهيد.
جداي از اين اصل فراموش نكنيد آه افرادي حقيقتا طعم مديتيشن را چشيده اند آه بيش از حد آن را جدي نگرفته و اصولا زندگي برايشان يك سرگرمي است.
هرگز عجله نكنيد و در هر صورت نتيجة مديتيشن را به خدا بسپاريد. هيچ تلاشي در زندگي به هدر نمي رود به ويژه قدم هايي آه براي رسيدن به حقيقت برداشته مي شود. مديتيشن در واقع حالتي است آه در آن علاقه مندي به نتيجه از ميان رفته است.
در مديتيشن شما متوجه مي شويد آه نه شاد هستيد و نه غمگين بلكه يك مشاهده آننده هستيد آه شادي ها و غم ها را مي بينيد در اين صورت ذهن شما به آهستگي شروع به ساآت شدن مي آند و شما وقتي خود را در حال مشاهدة آرام شدن ذهن تان ببينيد در واقع خود واقعي خود را ديده ايد. رسيدن به چنين حالتي هدف اصلي تمام مديتيشن هاست.

ارآان اساسي و اصلي براي مراقبه ومكاشفه سنتي
براي سنتي ترين روش ذهن ورزي و مراقبه، ارآان اصلي به شرح زير، وجود دارند:
-1 مكاني آرام، خلوت و ساآت براي مراقبه
-2 حالت و وضع بدن به شكلي راحت، بي حرآت و در حال تعادل
-3 يك موزيك آرام ترجيحا موزيكهاي مخصوص مدي تيشن (موزيك همراه باصداي پرندگان، باران)
-4 تنفس صحيح شكمي
-5 شي يا موضوعي براي معطوف آردن توجه به آن و غور و بررسي
مكاني آرام، خلوت و ساآت:
بهترين مكان براي مراقبه، جايي است آه بتوانيد به راحتي در آن بنشينيد يا دراز بكشيد تا عضلات و ماهيچه هاي
بدن، آم آم و به تدريج شل شوند. مكاني آه آمترين عوامل براي پرت شدن حواس در آن وجود دارند.
بعد از مدتي و آمي تمرين قادر خواهيد بود آه در مكانهاي شلوغتر هم به راحتي مراقبه آنيد. مثلا در اتوبوس،
قطار، مطب پزشكان و غيره

حالت بدن به شكلي راحت، بي حرآت و در حال تعادل
اتخاذ يك حالت بدن خاص و ويژه، محور اصلي اآثر تكنيك هاي مراقبه بوده است. حالت بدن در تكنيك ؛ ذن ؛ خيلي
مهم و با اهميت تلقي مي شود. يكي از ويژگي ها و خصوصيات پيشنهادي در حالتهاي صحيح مراقبه در بسياري از
سنتها آن است آه ستون فقرات صاف و راست نگه داشته شود. ممكن است برخي از افراد آه دچار مشكلات جسماني
هستند،ابتدا در هنگام اتخاذ چنين حالتهايي، احساس ناراحتي پيدا آنند. ستون فقرات به شكل يك خط صاف در مي آيد و
وزن بدن در قالبي متعادل آه در آن ثقل و وزن نه آشيدگي و فشار عظلاني و ماهيچه اي، عامل موثر اصلي محسوب مي
شود، در اطراف آن به حالت متعادل در مي آيد.
گر چه به طور قطعي ثابت نشده است، اما امكان دارد آه اين تغيير جهت و تنظيم مجدد خاص روي حالت و وضع
ذهن و روان تاثير بگذارد. يك حالت نشسته براي مراقبه بهتر از دراز آشيدن است.
به اين دليل آه دراز آشيدن حالت عادي و طبيعي خوابيدن است و مراقبه به حالت دراز آش ممكن است به راحتي به
خواب منجر شود. اگر جزء آن دسته از افرادي هستيد آه در خلال روز به راحتي خوابتان نمي برد، مي توانيد مراقبه را
به شكلي نيمه لم داده يا دراز آش روي يك آاناپه يا صندلي راحتي بزرگ در حالي انجام دهيد آه آمرتان روي قسمت
تكيه گاه آن قرار دارد و صاف است و سرتان به سمت عقب متمايل است.

چه در حالتهاي مراقبه سنتي، آمر در حالت عادي صاف و راست نگه داشته مي شود، ولي نه خيلي شق و رق و
قائم. اين حالت به حالت راحت، بي حرآت و متعادل موسوم است. حالت و وضع صحيح و مناسب براي مراقبه را مي
توان به عنوان حالتي راحت شرح داد:
هوشيا و آگاه و در عين حال آرام و راحت.
حالت راحت، بي حرآت و متعادل، وضعيت مناسب و صحيح هوشياري و خودآگاهي و تمرآز حواس و توجه را براي
دستيابي به مراقبه اي موفقيت آميز، بهبود مي بخشد.
در شرق حالتهاي چهار زانو، با سري بالا گرفته و آمر در خطي قائم قرار گرفته براي مراقبه مطلوب و ايده آل در
نظر گرفته ميشود. در وضعيت لوتوس يعني پاها به حالت چهار زانو قرار مي گيرند و آف پا روي ران گذاشته مي شود.
و اين احساس خوبي براي وضعيت راحت و متعادل نشستن را براي مراقبه به شخص منتقل مي آند. اين حالتها ممكن
است در آغاز براي آساني آه با آن آشنايي ندارند آمي سخت و دردناك باشد.
مي توانيد پاهاي خود را به راحتي روي زمين قرار دهيد. يا به حالت نشسته روي صندلي و دستانتان را به شكلي آه
مي بينيد نگه داريد و دو انگشت وسط دو دست را به آرامي به يكديگر فشار دهيد و بر روي فشار دو انگشت تمرآز
آنيد.
اما حالتهاي ديگري نيز هست، شما روي يك صندلي راحت بنشينيد به طوري آه آف پايتان براحتي روي زمين قرار
گرفته باشد دستانتان روي زانو يا دسته صندلي قرار بگيرد.
مي توانيد شكل ديگري از نشستن را انتخاب آنيد . يكي از اين اشكال يا ترآيبي از آنها. مهم آنست آه شما راحت باشيد.
در اين حالت نوك انگشت شست و انگشت اشاره به يكديگر متصلند. و شما مي توانيد اين دو انگشت را به آرامي به هم
فشار داده و روي فشار دوانگشت توجه آنيد.
ساختمان دستگاه تنفس واهميت تنفس شکمي
در آغاز مدي تيشن و در طول آن بايد به طور صحيح تنفس آنيم . و طرز تنفس صحيح ، تنفس شكمي است، آه در زير
به طور آامل آنرا توضيح داده ايم.
دستگاه تنفس از چند قسمت تشكيل شده است. ريه ها بخش اصلي دستگاه تنفس هستند. ريه ها در دو سمت سينه واقع شده اند و قلب و عروق بزرگ و مري
آنها را از هم جدا مي آنند. يكي ديگر از بخ شهاي مهم دستگاه تنفس ديافراگم است. د يافراگم در تنفس نقش اساسي دارد و در قاعده ش ش ها قرارگرفته است. د
يافراگم در واقع پرده عضلاني است آه حفره شكمي را از حفره سينه جدا مي آند. آار ديافراگم ايجاد فشار منفي براي آشيدن هوا به داخل ري هها است. بدنبال
انقباض ديافراگم يك خلاء نسبي در قفسه سينه ايجاد شده و اين امر خود باعث اتساع ري هها مي شود. در اين بين عضلات بين دند هاي با انقباض خود موجب اتساع
قفسه سينه و آمك براي ورود هوا مي شوند. نتيجه اين روند، مكش هوا به درون ري هها است.
بايستي توجه داشت قفسه سينه يک شبکه اسکلتي است. بنابراين داراي ظرفيت محدودي از نظرقدرت اتساع است. در يک
تنفس درست ديافراگم مهم ترين نقش را ايفا مي آند. بنابراين آنترل ديافراگم اولين قدم در تمري نهاي تنفسي است. وقتي ديافراگم
در حالت استراحت قرار مي گيرد، ريه ها جمع شده و هوا تخليه مي شود. تمرين ساده تنفس عميق با حرآات ديافراگم ، بنياد علم
تنفس يا پراناياما است.
آنچه در يک تنفس درست اهميت دارد حرکت شکم و ديافراگم است. در واقع تنفس درست با بيرون دادن شکم شروع مي
شود. وقتي شکم به سوي بيرون حرکت کرد، احشاء محوطه شکمي نيز به سوي بيرون حرکت مي کنند. در اين حالت ديافراگم
مي تواند به راحتي به سوي پايين حرکت کند و هوا را به داخل ريه ها بکشاند. بعد از باز شدن شکم، قفسه سينه نيز باز شده و
چرخه تنفس کامل مي شود. در هنگام بازدم نيز مجددا شکم به داخل جمع ميشود و به هل دادن ديافراگم به سوي بالا هوا را
خارج مي کند. به اشکال زير دقت کنيد. حرکت ديافراگم و انقباض و انبساط ريه بخوبي در اين شکل نشان داده شده است.
ديافراگم و ريه ها در حالت دم و بازدم. راست حالت دم و چپ حالت بازدم را نشان مي دهد. به حرکت ديافراگم دقت کنيد.
در حالت عادي، با هربار تنفس، مقدار 500 سي سي هوا وارد ري هها مي شود و بعد از تبادل اآسيژن و دي اآسيدآربن از ري هها
خارج مي شود. با افزايش عمق تنفس مي توان مقدار اين هوا را به ميزان زيادي افزايش داد. با اين تمرينات مي توان اين مقدار
هوا را به 2500 سي سي در هربار تنفس برسانيد. بنابراين يكي از اولين اثرات اين تمرين ورود هواي بيشتر به ريه ها و امكان
تنفس بهتر و عميق تر است. مهمتر اينكه با ورود هواي بيشتر به درون ري هها، مقدار انرژي حياتي زيادتري وارد بدن مي شود و
سطح آگاهي و انرژي تا حد بسيار زيادي تغيير مي آند. اين امر بعد از تمرينات بسيار محسوس است.
يك موزيك آرام ترجيحا موزيكهاي مخصوص مدي تيشن
هر موزيك آرامي آه به شما احساس آرامش مي دهد براي مدي تيشن عالي است. شما مي توانيد از موزيكهاي مخصوص آه
همراه با صداي پرندگان و باران

شي يا موضوعي براي معطوف آردن توجه به آن و غور و بررسي
توجه:
يكي از مسائل مهمي آه ما مي خواهيم در مدي تيشن به آن برسيم اين است آه فكر خود را از مشغله و انواع افكاري آه
در طول روز ما را به خود مشغول نموده، رها نموده و به ذهن خود آرامش و استراحت دهيم.
آه البته اين آار آسان نيست. فكر آردن امري است طبيعي اما فقط آافي است آه شما روي افكاري آه وارد ذهنتان مي شود زوم
نكرده و براحتي و به آرامي آنرا از ذهنتان بيرون آنيد.
نه با آن بجنگيد نه براي آن دليل و برهان بياوريد نه به تفسير و توضيح آن بپردازيد.
به آرامي فكر را از ذهنتان خارج آرده و مجددا تمرآز خود را به مدي تيشن برگردانيد.
قبل از شروع مدي تيشن ، مي توانيد، عودي را آه بوي آن را دوست داريد روشن آنيد، يا از شمع هاي عطرآگين با بويي
آه آنرا مي پسنديد استفاده آنيد تا فضاي اطرافتان را عطرآگين نموده و سطح انرژي مثبت اطرافتان را بالا ببريد. بوي خوش و
موزيكي آه به شما آرامش مي دهد به تمرآز بيشتر شما آمك خواهد آرد.
مي توانيد مدي تيشن را با چشمان بسته انجام دهيد. يا با چشمان باز.
با چشمان باز مي توانيد از يك شمع روشن در مقابل خود استفاده نمائيد و با تمرآز بر روي شعله آن، سعي آنيد فقط به
شعله نگاه آنيد. به نور شمع و هاله دور آن توجه آنيد و سعي آنيد آمتر پلك بزنيد و اگر افكار آمدند ، آرام آنها را از ذهنتان
خارج آنيد و مجددا تمرآز خود را به نور شمع دهيد. اگر متوجه شديد فكري ذهنتان را مشغول آرده وشما توجه تان از شمع
خارج شده، به آرامي فكر را رها و رد آنيد و دوباره توجه خود را به نور شمع برگردانيد.
با چشمان بسته
به محض اينكه شما چشمان خود را بستيد در محل چشم سوم يا چاآراي شماره 6 قرار داريد. چاآرا يا چرخه انرژي آه
محل آن بين دو ابرو قرار دارد و مرآز روشن بيني و روشن ضميري است و ما تله پاتي و ارسال افكار خود به ديگران و حس
ششم خود را مديون اين چاآرا مي باشيم.
پس آرام چشمان خود را ببنديد و تنفس شكمي انجام دهيد.
-1 با بيني ، يك دم عميق شكمي انجام دهيد
-2 چند لحظه نفس را نگه داريد
-3 سپس با دهان و با آمك شكم ، تمام نفس را به بيرون برگردانيد
سعي آنيد زمان دم و نگه داشتن هوا و بازدم باهم مساوي باشد به طور مثال:
اگر دم شما 4 ثانيه طول مي آشد . هوا را 4 ثانيه در درون ريه خودنگه داريد و بعد با يك بازدم 4 ثانيه اين هوا را به بيرون
برگردانيد.
چند با اين عمل را انجام دهيد. تا به يك احساس آرامش دست يابيد.
شما در حال مدي تيشن هستيد به موزيك گوش دهيد و اگر فكري به ذهنتان خطور آرد به آرامي آنرا از خود دور آنيد و
دوباره توجه خود را به مدي تيشن و شنيدن صداي موزيك برگردانيد.

لصفا به ما امتیاز بدهید


منبع: رضا قمی
امتیاز دهی به مقاله
نظرات   (0 نظر)
مرتب سازی بر اساس:

 

ثبت نظر:

شما می توانید درباره چگونه مدی تی شن کنیم نظر دهید یا سوال بپرسید:

نام و نام خانوادگی:

 

کلمات کلیدی: مدی تی شن ، تی ام ، تمرکز ، ذهن ، آرامش ، آموزش ، چگونه ، نحوه