مسبی
ﻻزم ﻧیﺴﺖ ﻣﺲ رو ﺑﻪ ﻃﻼ ﺗﺒﺪیﻞ کﻨیﺪ، ﻣﺲ ﺧﻮدش ﻃﻼﺳﺖ...!

ﻻزم ﻧیﺴﺖ ﻣﺲ رو ﺑﻪ ﻃﻼ ﺗﺒﺪیﻞ کﻨیﺪ، ﻣﺲ ﺧﻮدش ﻃﻼﺳﺖ...!

لطفا رای دهید (0 رای)
ویرایش: 1392/8/5
نویسنده: محرابی
گفتگوی خصوصی با صاحب مقاله
کﻤﺒﻮد یﻮن ﻣﺲ ﺑﺎﻋﺚ ﻣی‌ﺷﻮد ﺷﻤﺎ داﺋﻢ اﺣﺴﺎس رﺧﻮت و ﺧﻮاب آﻟﻮدﮔی و کﺴﺎﻟﺖ کﻨیﺪ و ﻣﺪام دﻫﻦ دره کﻨیﺪ. در ﺿﻤﻦ ﻫیﭻ کﺎرﺧﺎﻧﻪ داروﺋی ﻧﻤی‌ﺗﻮاﻧﺪ از یﻮن یک ﻋﻨﺼﺮ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﻗﺮص ﺗﻬیﻪ کﻨﺪ و اوﻧی کﻪ ﻣﺜﻼً ﺑﻪ اﺳﻢ ﻗﺮص آﻫﻦ ﺑﻪ ﺧﻮرد ﺷﻤﺎ ﻣیدﻫﻨﺪ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻮﻟکﻮل آﻫﻦ ﻫﺴﺘﺶ کﻪ ﺑﺮای ﺑﺪن ﻫیﭻ کﺎرﺑﺮدی ﻧﺪاره...!

وﻟی ﺗﺎ ایﻦ ﺟﺎ ﺑﺪاﻧیﺪ کﻪ ﻏﺬا ﻣﻮﻗﻊ ﭘﺨﺖ در درون ﻗﺎﺑﻠﻤﻪ ﻣﺴی، از یﻮن آزاد ﺷﺪه ایﻦ ﻇﺮف اﺳﺘﻔﺎده ﻣی‌کﻨﺪ و در ﺑﺪن ﺷﻤﺎ ﻓﻮق اﻟﻌﺎده اﺣﺴﺎس ﻧﺸﺎط و اﻧﺮژی ایﺠﺎد ﻣی‌کﻨﺪ دیﮕﻪ از اون دﻫﻦ‌درﮔی و ﺧﻤیﺎزه و کﺴﺎﻟﺖ ﺧﺒﺮی ﻧیﺴﺖ و ﺑﺎﻋﺚ ﻃﻮل ﻋﻤﺮ ﻣﻔیﺪ و ﺳﻼﻣﺘی ﺟﺴﻤی ﻣی‌ﺷﻮد.

وﻟی یک دﻓﻌﻪ ﺗﻮی دﻫﻪ 50 از ایﻦ ﻧﻮن ﺧﺸکی‌ﻫﺎ اوﻣﺪﻧﺪ و داد ﻣی‌زدﻧﺪ (ﻗﺎﺑﻠﻤﻪ ﻣﺴی و کﻔﮕیﺮ آﻫﻨی ﺧﺮیﺪاریﻢ) و ﺑﺎ یک ﻗیﻤﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ایﻦ ﻗﺎﺑﻠﻤﻪ‌ﻫﺎ را ﺧﺮیﺪﻧﺪ و ﺑﻪ ﺟﺎی آن ﻗﺎﺑﻠﻤﻪ آﻟﻤیﻨیﻮﻣی ﻣی‌دادﻧﺪ کﻪ ﺑﻪ آن ﻣی‌ﮔﻔﺘﻨﺪ روﺣی.
ﻫیﭽکﺲ ﺗﻮی اون دﻫﻪ ﻧﻔﻬﻤیﺪ ایﻦ ﻫﻤﻪ ﻗﺎﺑﻠﻤﻪ ﻣﺴی کﺠﺎ ﻗﺮاره ﺑﺮه...؟

ﺑﻌﺪش ﻫﻢ کﻪ اﻻن ﻇﺮف‌ﻫﺎی اﺳﺘیﻞ و ﺗﻔﻠﻮن اوﻣﺪه کﻪ ﻣﺪﻋی ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻏﺬا ﺗﻮش زود ﻣی‌ﭘﺰه و ﺑﻪ کﻒ ﻇﺮف ﻧﻤی‌ﭼﺴﺒﻪ. وﻟی ﻣﺮدم ﻣﺎ ﺧﺒﺮ ﻧﺪارﻧﺪ کﻪ ﻫﻤیﻦ یﻮن‌ﻫﺎی ﻣﻀﺮ در ایﻦ ﻇﺮوف ﻋﺎﻣﻞ ﺳﺮﻃﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﻪ راﺣﺘی یﻮن ﺳﺮب و آﻟوﻤیﻨیﻮم و... ﻣی‌ﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﺟﺎ، یک کﻮدک 6 ﻣﺎﻫﻪ را ﻇﺮف یک ﺳﺎل ﺑﻪ ﺑیﻤﺎری ﻫﺎی کﻤﺒﻮد ﺧﻮﻧی و ﺳﺮﻃﺎن و یک ﻓﺮد ﺑﺰرﮔﺴﺎل را در ﻃی 5 ﺳﺎل ﺑﻪ ﺑیﻤﺎری‌ﻫﺎی کﺒﺪی و ﺧﻮﻧی و ﻃﺤﺎل دﭼﺎر کﻨﺪ و ﺑﻌﺪ ﻫﻢ ﺳﺮﻃﺎن.
منبع:
امتیاز دهی به مقالهﻻزم ﻧیﺴﺖ ﻣﺲ رو ﺑﻪ ﻃﻼ ﺗﺒﺪیﻞ کﻨیﺪ، ﻣﺲ ﺧﻮدش ﻃﻼﺳﺖ...!
نظرات   (0 نظر)
مرتب سازی بر اساس:

 
ثبت نظر:
شما می توانید درباره ﻻزم ﻧیﺴﺖ ﻣﺲ رو ﺑﻪ ﻃﻼ ﺗﺒﺪیﻞ کﻨیﺪ، ﻣﺲ ﺧﻮدش ﻃﻼﺳﺖ...! نظر دهید یا سوال بپرسید:
نام و نام خانوادگی:
کلمات کلیدی: قابلمه مسی ، مس ، طلا ، ﻇﺮف ﻫﺎی اﺳﺘﻴﻞ و ﺗﻔﻠﻮن ، ﻳﻮن ﻫﺎی ﻣﻀﺮ ، ﻛﻤﺒﻮد ﻳﻮن ﻣﺲ ، ﺧﻮاب آﻟﻮدﮔﻲ ، ﻛﺴﺎﻟﺖ ، دﻫﻦ‌درﮔﻲ ، ﻳﻮن ﺳﺮب و آﻟوﻤﻴﻨﻴﻮم