مسبی
ﻻزم ﻧﻴﺴﺖ ﻣﺲ رو ﺑﻪ ﻃﻼ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻛﻨﻴﺪ، ﻣﺲ ﺧﻮدش ﻃﻼﺳﺖ...!

ﻻزم ﻧﻴﺴﺖ ﻣﺲ رو ﺑﻪ ﻃﻼ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻛﻨﻴﺪ، ﻣﺲ ﺧﻮدش ﻃﻼﺳﺖ...!

ویرایش: 1392/8/5
نویسنده: محرابی
گفتگوی خصوصی با صاحب مقاله
ﻛﻤﺒﻮد ﻳﻮن ﻣﺲ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻲ‌ﺷﻮد ﺷﻤﺎ داﺋﻢ اﺣﺴﺎس رﺧﻮت و ﺧﻮاب آﻟﻮدﮔﻲ و ﻛﺴﺎﻟﺖ ﻛﻨﻴﺪ و ﻣﺪام دﻫﻦ دره ﻛﻨﻴﺪ. در ﺿﻤﻦ ﻫﻴﭻ ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ داروﺋﻲ ﻧﻤﻲ‌ﺗﻮاﻧﺪ از ﻳﻮن ﻳﻚ ﻋﻨﺼﺮ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﻗﺮص ﺗﻬﻴﻪ ﻛﻨﺪ و اوﻧﻲ ﻛﻪ ﻣﺜﻼً ﺑﻪ اﺳﻢ ﻗﺮص آﻫﻦ ﺑﻪ ﺧﻮرد ﺷﻤﺎ ﻣﻲدﻫﻨﺪ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻮﻟﻜﻮل آﻫﻦ ﻫﺴﺘﺶ ﻛﻪ ﺑﺮای ﺑﺪن ﻫﻴﭻ ﻛﺎرﺑﺮدی ﻧﺪاره...!

وﻟﻲ ﺗﺎ اﻳﻦ ﺟﺎ ﺑﺪاﻧﻴﺪ ﻛﻪ ﻏﺬا ﻣﻮﻗﻊ ﭘﺨﺖ در درون ﻗﺎﺑﻠﻤﻪ ﻣﺴﻲ، از ﻳﻮن آزاد ﺷﺪه اﻳﻦ ﻇﺮف اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ‌ﻛﻨﺪ و در ﺑﺪن ﺷﻤﺎ ﻓﻮق اﻟﻌﺎده اﺣﺴﺎس ﻧﺸﺎط و اﻧﺮژی اﻳﺠﺎد ﻣﻲ‌ﻛﻨﺪ دﻳﮕﻪ از اون دﻫﻦ‌درﮔﻲ و ﺧﻤﻴﺎزه و ﻛﺴﺎﻟﺖ ﺧﺒﺮی ﻧﻴﺴﺖ و ﺑﺎﻋﺚ ﻃﻮل ﻋﻤﺮ ﻣﻔﻴﺪ و ﺳﻼﻣﺘﻲ ﺟﺴﻤﻲ ﻣﻲ‌ﺷﻮد.

وﻟﻲ ﻳﻚ دﻓﻌﻪ ﺗﻮی دﻫﻪ 50 از اﻳﻦ ﻧﻮن ﺧﺸﻜﻲ‌ﻫﺎ اوﻣﺪﻧﺪ و داد ﻣﻲ‌زدﻧﺪ (ﻗﺎﺑﻠﻤﻪ ﻣﺴﻲ و ﻛﻔﮕﻴﺮ آﻫﻨﻲ ﺧﺮﻳﺪارﻳﻢ) و ﺑﺎ ﻳﻚ ﻗﻴﻤﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﻳﻦ ﻗﺎﺑﻠﻤﻪ‌ﻫﺎ را ﺧﺮﻳﺪﻧﺪ و ﺑﻪ ﺟﺎی آن ﻗﺎﺑﻠﻤﻪ آﻟﻤﻴﻨﻴﻮﻣﻲ ﻣﻲ‌دادﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ آن ﻣﻲ‌ﮔﻔﺘﻨﺪ روﺣﻲ.
ﻫﻴﭽﻜﺲ ﺗﻮی اون دﻫﻪ ﻧﻔﻬﻤﻴﺪ اﻳﻦ ﻫﻤﻪ ﻗﺎﺑﻠﻤﻪ ﻣﺴﻲ ﻛﺠﺎ ﻗﺮاره ﺑﺮه...؟

ﺑﻌﺪش ﻫﻢ ﻛﻪ اﻻن ﻇﺮف‌ﻫﺎی اﺳﺘﻴﻞ و ﺗﻔﻠﻮن اوﻣﺪه ﻛﻪ ﻣﺪﻋﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻏﺬا ﺗﻮش زود ﻣﻲ‌ﭘﺰه و ﺑﻪ ﻛﻒ ﻇﺮف ﻧﻤﻲ‌ﭼﺴﺒﻪ. وﻟﻲ ﻣﺮدم ﻣﺎ ﺧﺒﺮ ﻧﺪارﻧﺪ ﻛﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻳﻮن‌ﻫﺎی ﻣﻀﺮ در اﻳﻦ ﻇﺮوف ﻋﺎﻣﻞ ﺳﺮﻃﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﻪ راﺣﺘﻲ ﻳﻮن ﺳﺮب و آﻟوﻤﻴﻨﻴﻮم و... ﻣﻲ‌ﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﺟﺎ، ﻳﻚ ﻛﻮدک 6 ﻣﺎﻫﻪ را ﻇﺮف ﻳﻚ ﺳﺎل ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎری ﻫﺎی ﻛﻤﺒﻮد ﺧﻮﻧﻲ و ﺳﺮﻃﺎن و ﻳﻚ ﻓﺮد ﺑﺰرﮔﺴﺎل را در ﻃﻲ 5 ﺳﺎل ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎری‌ﻫﺎی ﻛﺒﺪی و ﺧﻮﻧﻲ و ﻃﺤﺎل دﭼﺎر ﻛﻨﺪ و ﺑﻌﺪ ﻫﻢ ﺳﺮﻃﺎن.
منبع:
امتیاز دهی به مقالهنظرات   (0 نظر)
مرتب سازی بر اساس:

 
ثبت نظر:
شما می توانید درباره ﻻزم ﻧﻴﺴﺖ ﻣﺲ رو ﺑﻪ ﻃﻼ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻛﻨﻴﺪ، ﻣﺲ ﺧﻮدش ﻃﻼﺳﺖ...! نظر دهید یا سوال بپرسید:
نام و نام خانوادگی:
کلمات کلیدی: قابلمه مسی ، مس ، طلا ، ﻇﺮف ﻫﺎی اﺳﺘﻴﻞ و ﺗﻔﻠﻮن ، ﻳﻮن ﻫﺎی ﻣﻀﺮ ، ﻛﻤﺒﻮد ﻳﻮن ﻣﺲ ، ﺧﻮاب آﻟﻮدﮔﻲ ، ﻛﺴﺎﻟﺖ ، دﻫﻦ‌درﮔﻲ ، ﻳﻮن ﺳﺮب و آﻟوﻤﻴﻨﻴﻮم