مسبی
30 نکته در مورد مطالعه ماده ی ژنتیک

30 نکته در مورد مطالعه ماده ی ژنتیک

ویرایش: 1391/12/21
نویسنده: اکس فرشید
گفتگوی خصوصی با صاحب مقاله
30 نکته در مورد مطالعه ماده ی ژنتیک:

1- عامل اصلي بيماري سينه پهلو نوعي باکتري است به نام استرپتو کوکوس نومونيا (استرپتو يعني ساختار هاي رشته مانند بوجود مي آورند و کوکوس هم به معناي آن است که اين باکتري کروي شکل است)
2- باکتري ها از نظر شکل ديواره سلولي در سه گروه قرار مي گيرند: کوکوس ها که کروي هستند ، باسيل ها که ميله اي هستند ، اسپريل ها که مارپيچي هستند.
3- باکتري استرپتو کوکوس نومونيا (سويه کپسول دار) کپسولي از جنس پلي ساکاريد دارد که باعث حفاظت باکتري در برابر دستگاه دفاعي بدن مي شود و بيماري زا است در حالي که باکتري بدون کپسول بيماري زا نيست.
4- آزمايش گريفيت مشخص کرد که اگر باکتري هاي بدون کپسول زنده را به همراه باکتري هاي کپسول دار مرده به موش ها تزريق کند باکتري هاي بدون کپسول ، کپسول دار مي شوند که اين حقيقت حاکي از انجام ترانسفورماسيون است.
5- نوکلئاز آنزيمي است که باعث تخريب ماده ي ژنتيکي مي شود و هنگامي که ديوري و همکارانش از نوکلئاز استفاده کردند مشاهده کردند که ترانسفورماسيون انجام نشد در نتيجه مشخص شد که DNA مسئول ترانسفورماسيون و ماده ي سازنده ي ژن هاست! علت کپسول دار شدن باکتري ها در آزمايش گريفيت ورود ژن کپسول باکتري به باکتري بدون کپسول زنده است.
6- انواع نوکلئيک اسيد ها:(DNA , RNA) از واحد هاي نوکلئوتيد ساخته شده اند
7- نوکلئوتيدهم خود شامل يک باز آلي و يک قند پنج کربني(ريبوزC5H10O5 يا دئو اکسي ريبوزC5H10O4) و يک يا دو يا سه گروه فسفات است.
8- باز هاي آلي: آدنينA ، گوانين G ، تيمين T و سيتوزين C و در RNA به جاي تيمين باز يوراسيل U وجود دارد.
9- ربيوز يک قند پنج کربني و مونوساکاريد است و فرمول ساختماني آن که در RNA حضور دارد عبارت است از C5H10O5 و دئوکسي ريبوزC5H10O4 که فقط يک اکسيژن کمتر از ريبوز دارد و در ساختمان DNA حضور دارد.
10- در ساختمان مارپيچي DNA دو ستون ديده مي شود که اين ستون ها از گروه هاي فسفات و قند دئوکسي ريبوز تشکيل شده است و اين ستون ها بوسيله ي چهار نوع باز( جفت بازها) به هم متصل مي شوند.
11- اگر ساختار DNA را شبيه نردبان در نظر بگيريم اين نردبان ستون هايي دارد و پله هايي که دو ستون را به يکديگر متصل نگه مي دارد در درشت مولکول DNA ستون ها قند و فسفات(با پيوند فسفو دي استر يا کوالانسي) است و پله ها ، باز هايي که با پيوند هيدروژني با هم جفت شده اند.
12- در ساختار DNA در مقابل باز آدنين A هميشه باز تيمينT قرار مي گيرد(فقط در DNA ) و در مقابل باز گوانين G هم در DNA و هم در RNA هميشه باز سيتوزين C قرار مي گيرد.
13- در بين نوکلوتيد ها که در خزانه ي ژني مي توانند حضور داشته باشند پنج نوع نوکلوتيد وجود دارد که فقط چهار نوع از آن مي تواند در ساختار مولکول هاي DNA و RNA شرکت کنند.
14- باز هاي C و T و U تک حلقه اي هستند که به آنها باز هاي پريميديني مي گويند و در مقابل باز هاي دو حلقه اي عبارتند ازA و G که به اين دو پوريني مي گويند.
15- در يک مولکول DNA به اين علت که در مقابل يک باز تک حلقه اي يک باز دو حلقه اي قرار مي گيرد تناسب قطر2nm ( رشته هميشه حفظ مي شود. )
16- قانون جفت شدن باز ها باعث مي شود که همواره نسبت باز A آدنين با تيمين برابر و همچين نسبت G با C نيز برابر باشد(قانون چارگف) نسبت مولي را مي توان اين چنين بيان کرد:A+C=G+T و يا A+G=T+C
17- فرمول براي محاسبه ي تعداد پيوند هاي فسفو دي استر; DNA مولکولي دو رشته اي است! بنابر اين اگر تعداد جفت نوکلئوتيد ها را داشته باشيم بايد تعداد را در عدد 2 ضرب که عدد حاصل برابر است با تعداد کل نوکلئوتيد ها که آنرا مساوي n قرار مي دهيم و با استفاده از فرمول n-2 مي توانيم تعداد پيوند هاي فسفو دي استر بين قند ها و گروه هاي فسفات را بدست آوريم. فرمول n-1 تعدادپيوند هاي فسفودي استر را در يک رشته محاسبه مي کند.
18 - ميزان اشتباه در همانند سازي در اثر عمل آنزيم DNA پلي مراز (ساختار پروتئيني دارد و واحد سازنده ي آن آمينو اسيد است و در سيتوپلاسم سنتز مي شود) در حدود 10 به توان 9- مي باشد يعني احتمالا از هر يک ميليارد نوکلئوتيد که در ساختمان DNA قرار مي گيرد يک نوکلئوتيد اشتباهي است.
19- سرعت همانند سازي در پروکاريوت ها(اندامک هاي غشا دارد ندارند و ...) بيشتر از يوکاريوت هاست.
20 - باکتري ها داراي DNA حلقوي هستند معمولا 2 دوراهي همانند سازي ايجاد مي کنند. اين دو راهي در يک نقطه خاص بوجود مي آيند و بتدريج دوراهي از هم دور مي شوند تا در يک نقطه ، مقابل نقطه ي آغاز به هم برسند.
21- يوکاريوت ها داراي DNA خطي هستند که بسيار طويل است، از اين رو همانند سازي در سلول هاي انساني و ساير سلول هاي يوکاريوتي در نقاط مختلف انجام مي شود براي مثال هر کروموزوم انسان همانند سازي را در صد نقطه و با هم شروع مي کنند که طول هر ناحيه 100000 نوکلئوتيد است.
22- هر چه اندازه مولکول DNA بيشتر باشد احتمال وقوع جهش در آن نيز بيشتر خواهد بود .
23-در انسان کروموزوم ها از بزرگ به کوچک شماره گذاري مي شوند مثلا کروموزوم شماره يک بزرگترين و کروموزوم هاي 21 و 22 کوچکترين هستند.
24- در همانند سازي دو طرفي در پروکاريوت ها تنها يک نقطه آغاز همانند سازي وجود دارد.
25- به ازاي هر نوکلئوتيد يک گروه فسفات داريم.
26- آنزيم هيليکاز با شکستن پيوند هيدروژني موجود بين جفت بازهاي مکمل باعث باز شدن دو رشته مي شود.
27- ATP آدنوزين تري فسفات تفاوتي که با باز آدنين دارد در تعداد فسفات است.
28- اگر تعداد قند هاي ريبوز و گروه هاي فسفات را داشته باشيم(نسبت اين دو با هم برابر است) مي توانيم نسبت باز هاي پوريني(A وG ) و پريميديني(C وUو T) را با تقسيم بر دو کردن بدست آوريم.
29- باز هاي مشترک بين RNA و DNA عبارتند از A وG وC .
30- نتيجه همانند سازي DNA يک زنجيره ي قديمي و يک زنجيره ي جديد است که به هر يک از سلول هاي دختري مي رسد.
منبع:
کتاب درسی زیست شناسی
امتیاز دهی به مقالهنظرات   (0 نظر)
مرتب سازی بر اساس:

 
ثبت نظر:
شما می توانید درباره 30 نکته در مورد مطالعه ماده ی ژنتیک نظر دهید یا سوال بپرسید:
نام و نام خانوادگی:
کلمات کلیدی: درس ، نکات ، ژنتیک ، مهم