مسبی
نام های کردی

نام های کردی

ویرایش: 1392/9/8
نویسنده: shigil

در زیر نام های کردی ومعانی و القابشان را برایتان نوشتیم
لطفا به ما امتباز بدهید

ئازاده: اصيل /وارسته
ئازادان: نام يکی از بزرگان دوره ساسانی
ئازر: نام قديمی کوهستان ساسون در ترکيه
ئازرم: حيا / شرم
ئازور: کوهی در اطراف در ياچه وان ترکيه که اکنون ساسون نام دارد
ئازيتا: دختر پادشاه ماد/مادر کورش
ئازين: زينت
ئاژال: سبزه/ گياه
ئاژه نگ: نام درختی
ئاژين: ريز/روان ساختن
ئاسا: ساده / معمولی/مانند
ئاسالان: بهاران
ئاسايش: راحتی
ئاسک: اهو/اسکه
ئاسکول: غزال
ئاسکه: اهو
ئاسکی: اهو
ئاسو: افق
بابان: خاندان/يکی از خاندان معروف
بابونه: گياهی بهاری با بوی خوش
بابه ت: روا/شايسته/متناسب
بابه ک: نژاد/تيره
با به ک: امين/استوار
بابه کان: لقب اردشير پاپکان بنيانگذار شاهنشاهی ساسانی
با تينوک: گل سرخ
با جيلان: باژ يلان/عشير ه از کردها
باخان: با غها
بارام: ستاره مريخ/يکی ز شاهان ماد
بارزان: ايل / منطقه ای از کردستان
بارمان: نام پهلوانی تورانی
با ريسان: قبيله ای از کردهای کو هستان
بازان: به زرتشتی که مسلمان شده گفته می شود
بازوه ر: پر نده ای است
بازيار: بازپرس/باز دارنده
بازيان: نام محلی در کر دستان
باژ يلان: باجيلان/نام قبيله ای از کردها
با ستينک: غنچه گل تازه شکفته
با سکار: قدرتمند
با شوان: نام کوهی در بانه
با شار: مقاومت
با لا به رز: بلند قد
با له وان: نو عی پرنده شکاری
بامشاد: يکی از نوادگان در بار ساسانی
باوه ر: مرز بين دو مزرعه/جويبار مو قتی
با وه ند: اصيل
با وين: يکی از قبايل کرد
باهور: باد سخت
برزو: دلير
بر وا: باور/تصديق
بروسکه: جرقه
بريقه: شوق
بر يوان: نام يکی از قبايل کرد خراسان
بز وين: محرک
بژ وار: سر سبز
بژ ول: مژده/مژدگانی
بژ وين: سر سبز/سبزه زار
بژيو: قوت / روزی
بنتا: نو نهال
بنو شه: بنفشه
بوار: محل عبور در رود خانه
بوبان: نام منطقه ای در کردستان
بوروا: باور /تصديق
بوژان: رشد کردن
بو ژانه: گل خوشرنگ که بوی خوشی ندارد
بو نخوش: خو شبو
به هار: عروس
به بيونه: با بونه
به تاو: روان / سريع
به تين: با قدرت/نيرومند
به خته ور: خوشبخت
به ختيار: صاحب اقبال
به خشا: بخشنده
به خشين: بخشيدن
به رام: خوشبو
به رامه: خوشبو
بر وا: يقين/ايمان/ باور
به رتاو: افتاب
به ردل: محبوب/عزيز/صبحانه
به ر زان: بلنديها/نام قبيله ای در کردستان
به رزاو: ابشار/مد دريا
به رزو: شکوه و عظمت
به رزه ک: سکو/جای بلند
به رزين: منبر/نام يکی از رهبران
به رکو: تو شه و زاد/نقطه مقابل پاشکو
به روار: کوهستانی در منطقه کردستان
به رهه م : ميوه/ثمر
به ريز: ارجمند
به ژوار: نوعی درخت سخت
به ستام: نام دهی در کردستان
به ستو ره: جويبار
به سوز: شاد/خوشحال
به فران: پاک /سفيد مانند برف
به فراو: جويی که از ذوب شدن برف درست شده
به فرين: پر برف/برف مانند
به فه ر: مبارک/برف
به لار: طناز
به لين: قول /وعده
به نا: گياهی خوردنی
به ناز: نازه نين/طناز
به ناو: معروف/مشهور
به نه وش: گل بنفشه
به هار: بهار
به هرام: ستاره مريخ/يکی از شاهان ساسانی
به هرک: درياچه
به هارات: گياهی خوشبو
س: گياهی خو شبو
کاله: نو ر س
کا مران: خو شبخت
کا مره وا: کا مياب
کا مياب: کا مروا
کا ميار: ارزو مند
کانی: چشمه
کاوه: کاوه منسوب به کاوه اهنگر
کا وان: انقلاب بزرگ /سخره سنگی
کا ويار: کو هنورد/نگهبان کوه
کريشه: نوعی پارچه
کلارا: نام کوهی در اطراف پنجوين عراق
کو چه ر: مهاجر
کوردستان: نام سرزمينی ايرانی که شامل ترکيه و عراق می باشد
کوردو: نام باستانی در باره کردها
کورده: خطاب به يک کرد
کوسار: کوهستان
کو يار: همراه سفر در کوه
که ژال: زيبا/زيبا روی
که ژان: کوهها
که ژو: سفيد پوست
که ژين: ابريشم
که وی: کوه برفی
که و يار: حامی و نگهبان
که هيا: کد خدا
که يا نوش: کيانوش
کيا: پادشاه با قدرت
کی وار: گياه خاردار
که يوان: ستاره زحل
کيو سان: کو هستان
کيو مه رز: لقب ارش پهلوان نامدار
کيو مه رس: نام نخستين پادشاه پيشدادی ايرانی کرد
گزينگ: اخرين و اولين زرده افتاب/نام اتشکده بزرگ کردها
گزيزه: نوعی گل
گلاله: طرح /نقشه
گليار: گل انار
گو وه ند: شادی /عروسی
گو ده رز: نام يکی از فرزندان کاوه اهنگر
گوران: نام يکی از طوايف کرد
گولاله: نام گلی
گولارا: گل ارا
گو لان: گلها/نخستين ماه بهاری در کردی
گو لباخ: گل باغچه
گو لبه هار: گل بهار
گو لچه ن: گل انار
گو لپه ر: گل پر
لاوين: قبيله ای از کردها/نوازش دهنده
ليلا: دختر کيقباد که در ٣ سالگی مرد
ليو ال: لب لعل
ماران: ييلاقی در اورامان
مارتيا: نام سردار ايلامی طبق نبشته سنگ بيستون
ماردين: نام منطقه وشهری در ترکيه
ماريا: پهلوانان و جنگاوران قوم ميتانی کرد را ماريا می گفتند
مارين: نام گياهی که فقط در کوهستان ها می رويد
ما رينه: يکی از اثار باسنانی در ترکيه
ما زيار: سردار ماد در لشکر کورش
ما ژ ده ک: نام پيامبر ايرانی در دوره ساسانی
ماسا: ماه اسا
مامز: اهو
مانا: نام دولتی در ماد/ نام خداوند بزرگ
ما نو شا: اب خوردن/ما نوش
ماندانا: دختر اژ ديد هاک که مادرش کورش بود
ما نوش: ماه نوش
ماهر و: رخ همچون ماه
ماه شه ره ف: ماهشرف/ نام همسر خسرو خان والی اردلان که شاعر بر جسته ای نيز بود
ما هور: تابناک
مر وا ری: مرواريد/سنگی است قيمتی
مروف: انسان
مزدا: بزرگ
مو ژده: نويد/مژده
مه ترا: باران
مه ر جان: سنگی قيمتی سرخ رنگ
مه ر دو خ: خدای باستانی بابل
مه رينا: نام روستايی
منيژه: محراب
منو چهر: پيشداوری
مژ گان: مژگان خبر
مه رام: هدف / مقصود
مه ستانه: سر خو ش
مه ژير: مهاجر
مه ستور: مست دارای شرم و حيا
مه کين: محبوب/با نمک
مه لان: پر نده
مه نو شان: نام حاکمی که از طرف کيخسرو منصوب شده
مه ها: بزرگ/ عظيم
مه هتاب: مهتاب
مه هشيد: مهتاب
مه هناز: مهناز
مه هين: بزرگ
مه يلان: ارزو
ميترا: الهه عهد و پيمان / الهه نور و دادگستری ايرانيان باستان
ميخه ک: ميخک
ميد يا: سر زمين ماد و نام سلسله ماد
ميلاد : دانش اموز /شاگرد/تولد
ميهران: صاحب فضل و کمالات
ناری: نام تر ا نه ای
نا ريا: قاصد/ پيک
نازار: پر ناز
نا زاف: شاداب
ناز په ری: نام بهرام گور
نازدار: کسی که نازش خريدار دارد
نا ز نين: دلربا
نازی: نازنين
نا زيلا: ناز يلی
نا سکی: نازک
نا سيار: اشنا
نانا: خدای جنگ در ميان اقوام باستانی
نا هيد: گياهی مانند ستاره /ستاره
نشتمان: وطن
نو شان: نو شيدن
نوش ئا فه رين: نوشافرين
نگين: شانس /بخت/نگين
نگار: بت/معشوق
نو شيار: نو شاننده
نو شين: گوارا/نو شيدن
نو شينه: گوارا
نو و سه ر: نو يسنده
نه به ز: خستگی ناپذير
نه چيره وان: شکارچی
نه خشين: پر نقش و نگار
نه رمين: رعنا قامت
نه ر گس: گل نر گس
نه سا: زمين و محل افتاب نگير
نه سته ره ن: نام گلی
نه سرين: گل نسرين
نه شميل: دلربا/خوش اندام
نه کيسا: چنگ زن و موسيقی دان خسرو پرويز
نه مام: نهال
نه به ر: تازه رسيده
نه و رو ز: نخستين روز بهاری/عيد باستانی
نيار: هنر پيشه
نياز: هدف
نيان: غرس کردن/نهادن
نير گس: نام گلی نيلی رنگ
نيشا: نشانه
نيکسار: نام منطقه ای در نزديکی سيواس ترکيه
نيگار: بت/ دوست داشتن
نيلو فه ر: نام گلی است نيلی رنگ
نيلو: همان نيلو فر است از روی دوست داشتن می گو يند
نسيم: باد/ نام بادی است بهاری
نويد: مژده
ورشه: درخشش /براق
و نه و شه: بنفشه


منبع: رضا قمی

امتیاز دهی به مقاله
نظرات   (1 نظر)
مرتب سازی بر اساس:


سمیه قادرزاده (19:25   1392/9/7)

بژی براستی کد: 710


 

ثبت نظر:

شما می توانید درباره نام های کردی نظر دهید یا سوال بپرسید:

نام و نام خانوادگی:

 

کلمات کلیدی: معرفی ، نام های ، کردی ، اصیل ، قدیمی ، معنی ، لقب ، زیبا ،
اشتراک گذاری این مطلب در لینکدین  اشتراک گذاری این مطلب در فیس بوک  اشتراک گذاری این مطلب در تویتر  اشتراک گذاری این مطلب در کلوب  اشتراک گذاری این مطلب در گوگل بوک مارک  اشتراک گذاری این مطلب در یاهو  اشتراک گذاری این مطلب در گوگل پلاس وان  ارسال این مطلب به ایمیل دوستان  محبوب کن - فیس نما