مسبی
30 نکته در مورد مطالعه ماده ی ژنتیک

30 نکته در مورد مطالعه ماده ی ژنتیک

ویرایش: 1391/12/21
نویسنده: xxfarshid

30 نکته در مورد مطالعه ماده ی ژنتیک:

1- عامل اصلي بيماري سينه پهلو نوعي باکتري است به نام استرپتو کوکوس نومونيا (استرپتو يعني ساختار هاي رشته مانند بوجود مي آورند و کوکوس هم به معناي آن است که اين باکتري کروي شکل است)
2- باکتري ها از نظر شکل ديواره سلولي در سه گروه قرار مي گيرند: کوکوس ها که کروي هستند ، باسيل ها که ميله اي هستند ، اسپريل ها که مارپيچي هستند.
3- باکتري استرپتو کوکوس نومونيا (سويه کپسول دار) کپسولي از جنس پلي ساکاريد دارد که باعث حفاظت باکتري در برابر دستگاه دفاعي بدن مي شود و بيماري زا است در حالي که باکتري بدون کپسول بيماري زا نيست.
4- آزمايش گريفيت مشخص کرد که اگر باکتري هاي بدون کپسول زنده را به همراه باکتري هاي کپسول دار مرده به موش ها تزريق کند باکتري هاي بدون کپسول ، کپسول دار مي شوند که اين حقيقت حاکي از انجام ترانسفورماسيون است.
5- نوکلئاز آنزيمي است که باعث تخريب ماده ي ژنتيکي مي شود و هنگامي که ديوري و همکارانش از نوکلئاز استفاده کردند مشاهده کردند که ترانسفورماسيون انجام نشد در نتيجه مشخص شد که DNA مسئول ترانسفورماسيون و ماده ي سازنده ي ژن هاست! علت کپسول دار شدن باکتري ها در آزمايش گريفيت ورود ژن کپسول باکتري به باکتري بدون کپسول زنده است.
6- انواع نوکلئيک اسيد ها:(DNA , RNA) از واحد هاي نوکلئوتيد ساخته شده اند
7- نوکلئوتيدهم خود شامل يک باز آلي و يک قند پنج کربني(ريبوزC5H10O5 يا دئو اکسي ريبوزC5H10O4) و يک يا دو يا سه گروه فسفات است.
8- باز هاي آلي: آدنينA ، گوانين G ، تيمين T و سيتوزين C و در RNA به جاي تيمين باز يوراسيل U وجود دارد.
9- ربيوز يک قند پنج کربني و مونوساکاريد است و فرمول ساختماني آن که در RNA حضور دارد عبارت است از C5H10O5 و دئوکسي ريبوزC5H10O4 که فقط يک اکسيژن کمتر از ريبوز دارد و در ساختمان DNA حضور دارد.
10- در ساختمان مارپيچي DNA دو ستون ديده مي شود که اين ستون ها از گروه هاي فسفات و قند دئوکسي ريبوز تشکيل شده است و اين ستون ها بوسيله ي چهار نوع باز( جفت بازها) به هم متصل مي شوند.
11- اگر ساختار DNA را شبيه نردبان در نظر بگيريم اين نردبان ستون هايي دارد و پله هايي که دو ستون را به يکديگر متصل نگه مي دارد در درشت مولکول DNA ستون ها قند و فسفات(با پيوند فسفو دي استر يا کوالانسي) است و پله ها ، باز هايي که با پيوند هيدروژني با هم جفت شده اند.
12- در ساختار DNA در مقابل باز آدنين A هميشه باز تيمينT قرار مي گيرد(فقط در DNA ) و در مقابل باز گوانين G هم در DNA و هم در RNA هميشه باز سيتوزين C قرار مي گيرد.
13- در بين نوکلوتيد ها که در خزانه ي ژني مي توانند حضور داشته باشند پنج نوع نوکلوتيد وجود دارد که فقط چهار نوع از آن مي تواند در ساختار مولکول هاي DNA و RNA شرکت کنند.
14- باز هاي C و T و U تک حلقه اي هستند که به آنها باز هاي پريميديني مي گويند و در مقابل باز هاي دو حلقه اي عبارتند ازA و G که به اين دو پوريني مي گويند.
15- در يک مولکول DNA به اين علت که در مقابل يک باز تک حلقه اي يک باز دو حلقه اي قرار مي گيرد تناسب قطر2nm ( رشته هميشه حفظ مي شود. )
16- قانون جفت شدن باز ها باعث مي شود که همواره نسبت باز A آدنين با تيمين برابر و همچين نسبت G با C نيز برابر باشد(قانون چارگف) نسبت مولي را مي توان اين چنين بيان کرد:A+C=G+T و يا A+G=T+C
17- فرمول براي محاسبه ي تعداد پيوند هاي فسفو دي استر; DNA مولکولي دو رشته اي است! بنابر اين اگر تعداد جفت نوکلئوتيد ها را داشته باشيم بايد تعداد را در عدد 2 ضرب که عدد حاصل برابر است با تعداد کل نوکلئوتيد ها که آنرا مساوي n قرار مي دهيم و با استفاده از فرمول n-2 مي توانيم تعداد پيوند هاي فسفو دي استر بين قند ها و گروه هاي فسفات را بدست آوريم. فرمول n-1 تعدادپيوند هاي فسفودي استر را در يک رشته محاسبه مي کند.
18 - ميزان اشتباه در همانند سازي در اثر عمل آنزيم DNA پلي مراز (ساختار پروتئيني دارد و واحد سازنده ي آن آمينو اسيد است و در سيتوپلاسم سنتز مي شود) در حدود 10 به توان 9- مي باشد يعني احتمالا از هر يک ميليارد نوکلئوتيد که در ساختمان DNA قرار مي گيرد يک نوکلئوتيد اشتباهي است.
19- سرعت همانند سازي در پروکاريوت ها(اندامک هاي غشا دارد ندارند و ...) بيشتر از يوکاريوت هاست.
20 - باکتري ها داراي DNA حلقوي هستند معمولا 2 دوراهي همانند سازي ايجاد مي کنند. اين دو راهي در يک نقطه خاص بوجود مي آيند و بتدريج دوراهي از هم دور مي شوند تا در يک نقطه ، مقابل نقطه ي آغاز به هم برسند.
21- يوکاريوت ها داراي DNA خطي هستند که بسيار طويل است، از اين رو همانند سازي در سلول هاي انساني و ساير سلول هاي يوکاريوتي در نقاط مختلف انجام مي شود براي مثال هر کروموزوم انسان همانند سازي را در صد نقطه و با هم شروع مي کنند که طول هر ناحيه 100000 نوکلئوتيد است.
22- هر چه اندازه مولکول DNA بيشتر باشد احتمال وقوع جهش در آن نيز بيشتر خواهد بود .
23-در انسان کروموزوم ها از بزرگ به کوچک شماره گذاري مي شوند مثلا کروموزوم شماره يک بزرگترين و کروموزوم هاي 21 و 22 کوچکترين هستند.
24- در همانند سازي دو طرفي در پروکاريوت ها تنها يک نقطه آغاز همانند سازي وجود دارد.
25- به ازاي هر نوکلئوتيد يک گروه فسفات داريم.
26- آنزيم هيليکاز با شکستن پيوند هيدروژني موجود بين جفت بازهاي مکمل باعث باز شدن دو رشته مي شود.
27- ATP آدنوزين تري فسفات تفاوتي که با باز آدنين دارد در تعداد فسفات است.
28- اگر تعداد قند هاي ريبوز و گروه هاي فسفات را داشته باشيم(نسبت اين دو با هم برابر است) مي توانيم نسبت باز هاي پوريني(A وG ) و پريميديني(C وUو T) را با تقسيم بر دو کردن بدست آوريم.
29- باز هاي مشترک بين RNA و DNA عبارتند از A وG وC .
30- نتيجه همانند سازي DNA يک زنجيره ي قديمي و يک زنجيره ي جديد است که به هر يک از سلول هاي دختري مي رسد.


منبع: کتاب درسی زیست شناسی

امتیاز دهی به مقاله
نظرات   (0 نظر)
مرتب سازی بر اساس:

 

ثبت نظر:

شما می توانید درباره 30 نکته در مورد مطالعه ماده ی ژنتیک نظر دهید یا سوال بپرسید:

نام و نام خانوادگی:

 

کلمات کلیدی: درس ، نکات ، ژنتیک ، مهم
اشتراک گذاری این مطلب در لینکدین  اشتراک گذاری این مطلب در فیس بوک  اشتراک گذاری این مطلب در تویتر  اشتراک گذاری این مطلب در کلوب  اشتراک گذاری این مطلب در گوگل بوک مارک  اشتراک گذاری این مطلب در یاهو  اشتراک گذاری این مطلب در گوگل پلاس وان  ارسال این مطلب به ایمیل دوستان  محبوب کن - فیس نما