مسبی
پایان نامه و استخراج مقاله علمی پژوهشی

پایان نامه و استخراج مقاله علمی پژوهشی


وضعیت:
تاریخ به روز رسانی: 1392/1/15
تاریخ انقضاء: 1393/1/10
مدیریت دولتی، مدیریت بازرگانی، مدیریت بهره وری، مدیریت صنعتی، مدیریت مالی، مدیریت جهانگردی، مدیریت ارتباط با مشتری، مدیریت شهری، مدیریت منابع انسانی، مدیریت اجرایی، مدیریت تکنولوژی، مدیریت کارآفرینی، نامه مدیریت فناوری اطلاعات، مدیریت آموزشی، مدیریت بانکداری، مدیریت بحران، مدیریت MBA، مدیریت EMBA، اقتصاد، علوم پزشکی، زیست شناسی، پرستاری، و تمامی گرایش های زبان و ادبیات فارسی-تمامی گرایش های تربیت بدنی و علوم ورزشی-حسابداری-حقوق-روانشناسی -زبان انگلیسی-سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی-علوم اجتماعی- علوم ارتباطات اجتماعی-علوم اقتصادی- علوم تربیتی -سیاسی و روابط بین الملل-تمامی گرایش های مدیریت-مدیریت اجرایی-تمامی گرایش های علوم جغرافیایی و زمین شناسی-گروه زیست شناسی سلولی و مولکولی علوم کتابداری و اطلاع رسانی - مجموعه زیست شناسی گیاهی-مجموعه زیست شناسی جانوری و مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی-مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست-مهندسی کشاورزی - بیوتکنولوژی در کشاورزی-مهندسی کشاورزی - حشره شناسی کشاورزی-مجموعه مهندسی کشاورزی علوم دام-مجموعه مهندسی کشاورزی زراعت و اصلاح نباتات-مهندسی کشاورزی - علوم و صنایع غذایی و مجموعه برنامه ریزی شهری ، منطقه ای و مدیریت شهری-پژوهش هنر-شیلات تایپ و ترجمه تجزیه و تحلیل آماری داده ها مقاله علمی و پژوهشی و ISI برای کلیه گرایش های فوق Spss، lisrel، amos، eviews، matlab ، Vpls ، stata و سایر روش های آماری Spss, Splus, Minitab , Eviews تحلیل عاملی تأییدی و اکتشافی آزمون های نرمالیتی (آزمون کالموگروف اسمیرنف( تحلیل مسیر، معادلات ساختاري، رگرسیون لوژستیک(نه لوجستیک) آزمون های تی (t- test)، سريهاي زماني و طرح آزمايشها، Panel data رگرسیون و همبستگی تحلیل واریانس (ANOVA & MANOVA) تحلیل کواریانس آزمون های ناپارامتریک آلفای کرونباخ شبیه سازی مونت کارلو براورد بیزی خوشه بندی داده کاوی رده بندی اندازه های تکراری (repeated measure) اقتصاد سنجی توسط کارشناسان ارشد پلی تکنیک و تربیت مدرس مدرس دانشگاه های آزاد، غیرانتفاعی و پیام نور http://datadr.blogfa.com Amar.pajoo@gmail.com 09352184113 و 09370601746
پایان نامه و استخراج مقاله علمی پژوهشی
پایان نامه و استخراج مقاله علمی پژوهشی
نظرات   (0 نظر)
مرتب سازی بر اساس:

 

ثبت نظر:

شما می توانید درباره پایان نامه و استخراج مقاله علمی پژوهشی نظر دهید یا سوال بپرسید:

نام و نام خانوادگی:

 

کلمات کلیدی: تحلیل عاملی تأییدی و اکتشافی ، ، رگرسیون و همبستگی ، آنالیز واریانس ، منوا ، آزمون های ناپارامتریک ، آلفای کرونباخ ، Spss ، lisrel ، amos ، eviews ، matlab ، Vpls ، stata ،