مسبی
انجام پایان نامه مدیریت(مالی، بازرگانی، دولتی، اجرایی،....)؛ مقاله

انجام پایان نامه مدیریت(مالی، بازرگانی، دولتی، اجرایی،....)؛ مقاله


وضعیت:
تاریخ به روز رسانی: 1392/1/15
تاریخ انقضاء: 1393/1/10
مشاوره در انجام فصل چهار (انتخاب آزمون مناسب و نحوه نگارش فصل چهار) • تحلیل رگرسیون • تحلیل واریانس • تحلیل عاملی • تحلیل مانوا • تحلیل پایایی • تحلیل توصیفی با نمودارهای آماری • آزمون نرمال بودن مشاهدات (آزمون کلموگروف اسمیرنف) • آزمون فرض ها • آزمون استودنت (استیودنت) یا تی (t) • آزمون همبستگی پیرسون – آنالیز واریانس • آزمون مقایسات میانگین (آزمون دانکن و (LSD • آزمون ناپارامتری کروسکال والیس • آزمون همبستگی ناپارامتری (آزمون کندال و تاو( • آزمون روایی و پایایی و قابلیت اعتماد پرسشنامه با استفاده از آلفای کرونباخ • جداول فراونی- آزمون کی دو (خی دو یا مربع کای( • تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی پایان نامه مدیریت • انجام آزمون مدل معادلات ساختاری و تحلیل مسیر و آزمون مدل پایان نامه مدیریت با استفاده از نرم افزار لیزرل، vpls و stata و amos • آموزش نرم افزار لیزرل ، vpls و stata و amos و لینگو lingo • رتبه بندی متغیرهای تحقیق پایان نامه مدیریت با استفاده از نرم افزار expert choice • نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات برای تحقیقات آتی • استخراج مقاله علمی، پژوهشی قبل از جلسه دفاع با استفاده از مدل های جدید آماری توسط کارشناسان ارشد پلی تکنیک و تربیت مدرس مدرس دانشگاه های آزاد، غیرانتفاعی و پیام نور http://datadr.blogfa.com Amar.pajoo@gmail.com 09352184113 , 09370601746
انجام پایان نامه مدیریت(مالی، بازرگانی، دولتی، اجرایی،....)؛ مقاله
انجام پایان نامه مدیریت(مالی، بازرگانی، دولتی، اجرایی،....)؛ مقاله
نظرات   (0 نظر)
مرتب سازی بر اساس:

 

ثبت نظر:

شما می توانید درباره انجام پایان نامه مدیریت(مالی، بازرگانی، دولتی، اجرایی،....)؛ مقاله نظر دهید یا سوال بپرسید:

نام و نام خانوادگی:

 

کلمات کلیدی: گرسیون ، آزمون t ، تحلیل واریانس ، منووا ، manova ، مقاله علمی پژوهشی ، دیتا ، طبقه بندی داده ها ، ارئه مدل ، پروپوزال ، سمینار ، amos ، لیزرل ، lisrel ،