مسبی
انجام پروژه ها و پایان نامه های دانشجویی کارشناسی و کارشناسی ارشد

انجام پروژه ها و پایان نامه های دانشجویی کارشناسی و کارشناسی ارشد


وضعیت:
تاریخ به روز رسانی: 1392/1/15
تاریخ انقضاء: 1393/1/10
انجام پروژه ها و پایان نامه های دانشجویی کارشناسی و کارشناسی ارشد رشته حسابداری، مشاوره انتخاب موضوع پایان نامه و انجام تمامی خدمات مربوط به تهیه پروپوزال و تحلیل آماری(فصل چهارم) پایان نامه انواع نسبت های مالی مانند نقدینگی و فعالیت بررسی رابطه بین انواع متغیرهای حسابداری مانند: عوامل موثر بر بازده سهام عوامل موثر بر قیمت سهام عوامل موثر بر سودآوری انجام انواع مدل های حسابداری مانند: مدل های محاسبه کیفیت سود مدل های محاسبه محافظه کاری انجام انواع معیارهای ارزیابی عملکرد شرکت ها مانند (Q- توبین، MTB و ...) متغیرهای حاکمیت شرکتی (نظیر مالکیت نهادی، درصد اعضای غیرموظف و ...) و رابطه آن ها با متغیرهای حسابداری (نظیر کیفیت اقلام تعهدی) و ... • انتخاب آزمون مناسب و نحوه نگارش فصل چهار) مشاوره در انجام فصل چهار) • تحلیل رگرسیون • تحلیل واریانس • تحلیل عاملی • تحلیل مانوا • تحلیل پایایی • تحلیل توصیفی با نمودارهای آماری • آزمون نرمال بودن مشاهدات (آزمون کلموگروف اسمیرنف) • آزمون فرض ها • آزمون استودنت (استیودنت) یا تی (t) • آزمون همبستگی پیرسون – آنالیز واریانس • آزمون مقایسات میانگین (آزمون دانکن وLSD) • آزمون ناپارامتری کروسکال والیس • آزمون همبستگی ناپارامتری (آزمون کندال و تاو( • آزمون روایی و پایایی و قابلیت اعتماد پرسشنامه با استفاده از آلفای کرونباخ • جداول فراونی- آزمون کی دو (خی دو یا مربع کای( • سری زمانی • انواع نمونه گیری انجام تحلیل آماری رشته اقتصاد و حسابداری با نرم افزار های Eviews –Microfit امکان تنظیم و دادن مقاله با استفاده از روش های جدید آماری (انتخاب مدل(model selection)) تخفیف ویژه دانشجویی تدریس خصوصی درسهای آمارو احتمال و ریاضی رشته های دانشگاهی توسط کارشناسان ارشد پلی تکنیک و تربیت مدرس مدرس دانشگاه های آزاد، غیرانتفاعی و پیام نور http://datadr.blogfa.com Amar.pajoo@gmail.com 09352184113 و 09370601746
انجام پروژه ها و پایان نامه های دانشجویی کارشناسی و کارشناسی ارشد
انجام پروژه ها و پایان نامه های دانشجویی کارشناسی و کارشناسی ارشد
نظرات   (0 نظر)
مرتب سازی بر اساس:

 

ثبت نظر:

شما می توانید درباره انجام پروژه ها و پایان نامه های دانشجویی کارشناسی و کارشناسی ارشد نظر دهید یا سوال بپرسید:

نام و نام خانوادگی:

 

کلمات کلیدی: تحلیل عاملی تأییدی و اکتشافی ، تحلیل مسیر ، معادلات ساختاري ، رگرسیون و همبستگی ، آنالیز واریانس ، منوا ، آزمون های ناپارامتریک ، آلفای کرونباخ ، Spss ، lisrel ، amos ، eviews ، matlab ، Vpls ، stata ،